Danh sách công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Vũng Tàu

Đăng lúc: Thứ bảy - 11/01/2014 09:36 - Người đăng bài viết: admin_pgdvt
Danh sách các công chức
DANH SÁCH CÔNG CHỨC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
 
 Ông Nguyễn Khắc Hùng Chức danh: Chuyên viên
Phụ trách Nghiệp vụ Tiểu học


 
  Điện thoại: 064. 3859538                
  Email: nguyenkhachung@gmail.com
  Nhiệm vụ:
  - Hướng dẫn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục tiểu học trên địa bàn thành phố sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Hướng dẫn tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục tiểu học; các quy định của UBND Tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo về hoạt động giáo dục tiểu học và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được ban hành.
  - Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học đối với cấp tiểu học; Theo dõi tình hình hoạt động các trường tiểu học trên địa bàn theo phân công, phân cấp quản lý và theo quy định của pháp luật. Kiểm tra, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch, các hoạt động dạy học và các hoạt động giáo dục các trường tiểu học theo quy định.
  - Hướng dẫn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện mục tiêu, chương trình nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục; công tác tuyển sinh, xét duyệt hoàn thành chương trình tiểu học trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.
  - Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên TH
  - Giúp lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, kiểm tra UBND phường, xã thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học trên địa bàn.
  - Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm tiên tiến về giáo dục tiểu học, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của các trường học; phối hợp với thi đua hướng dẫn, chỉ đạo phong trào thi đua của ngành, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục trên địa bàn thành phố.
  - Phụ trách thủ tục hành chính: thẩm định hồ sơ học sinh chuyển trường và tiếp nhận học sinh người nước ngoài ở cấp tiểu học; Hồ sơ cho phép hoạt động các trường THCS. 
  - Quản trị phần mềm quản lý chất lượng tiểu học (EQMS), VnEdu cấp TH.
  - Thực hiện những nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công theo quy định của pháp luật.
  Chức danh: Chuyên viên
Phụ trách Nghiệp vụ Mầm non

 
  Điện thoại:  064.38515184                     
   Email:
   Nhiệm vụ:

  - Xây dựng và trình UBND Thành phố các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách pháp luật, chính sách về xã hội hóa giáo dục; các quy định của UBND Tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo về hoạt động giáo dục thuộc ngành học Mầm non (công lập và ngoài công lập) trên địa bàn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được ban hành.
  - Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học đối với cấp học mầm non; Theo dõi tình hình hoạt động các trường mầm non (công lập và ngoài công lập), các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn theo phân công, phân cấp quản lý và theo quy định của pháp luật. Kiểm tra, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch, các hoạt động dạy học và các hoạt động giáo dục các trường mầm non, các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định.
  - Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên mầm non.
  - Giúp lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, kiểm tra UBND phường, xã thực hiện phổ cập giáo dục mầm non và công tác quản lý cơ sở mầm non ngoài công lập trên địa bàn theo quy định.
  - Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm tiên tiến trong giáo dục của ngành học mầm non, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của các trường học; Phối hợp với thi đua hướng dẫn, chỉ đạo phong trào thi đua của ngành, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục trên địa bàn thành phố.
  - Tham mưu cho lãnh đạo: thẩm định hồ sơ cho phép thành lập, hoạt động các cơ sở giáo dục mầm non.  
Bà Trần Thị Thanh Hương Chức danh: Chuyên viên
Phụ trách Nghiệp vụ Mầm non
  Điện thoại: 064. 38515184                     
  Email: huongvt19@gmail.com 
  Nhiệm vụ:

  - Xây dựng và trình UBND Thành phố các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách pháp luật, chính sách về xã hội hóa giáo dục; các quy định của UBND Tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo về hoạt động giáo dục thuộc ngành học Mầm non (công lập và ngoài công lập) trên địa bàn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được ban hành.
  - Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học đối với cấp học mầm non; Theo dõi tình hình hoạt động các trường mầm non (công lập và ngoài công lập), các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn theo phân công, phân cấp quản lý và theo quy định của pháp luật. Kiểm tra, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch, các hoạt động dạy học và các hoạt động giáo dục các trường mầm non, các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định.
  - Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên mầm non.
  - Giúp lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, kiểm tra UBND phường, xã thực hiện phổ cập giáo dục mầm non và công tác quản lý cơ sở mầm non ngoài công lập trên địa bàn theo quy định.
  - Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm tiên tiến trong giáo dục của ngành học mầm non, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của các trường học; Phối hợp với thi đua hướng dẫn, chỉ đạo phong trào thi đua của ngành, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục trên địa bàn thành phố.
  - Tham mưu cho lãnh đạo: thẩm định hồ sơ cho phép thành lập, hoạt động các cơ sở giáo dục mầm non.  
Bà Lương Thanh Thủy Chức danh: Chuyên viên
Phụ trách Nghiệp vụ Trung học cơ sở
   Điện thoại: 064.38515184;
    Email: luongthuyvt@gmail.com
    Nhiệm vụ:

    - Hướng dẫn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục THCS trên địa bàn thành phố sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Hướng dẫn tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục, các quy định của UBND Tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo về hoạt động giáo dục THCS và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được ban hành.
     - Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học đối với cấp THCS; Theo dõi tình hình hoạt động các trường THCS trên địa bàn theo phân công, phân cấp quản lý và theo quy định của pháp luật. Kiểm tra, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch, các hoạt động dạy học và các hoạt động giáo dục các trường THCS theo quy định, phát triển trường THCS chất lượng cao.
    - Hướng dẫn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện mục tiêu, chương trình nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục; công tác tuyển sinh, thi, xét tốt nghiệp THCS trên địa bàn thành phố.
   - Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên THCS.
  - Giúp lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, kiểm tra UBND phường, xã thực hiện phổ cập giáo dục THCS trên địa bàn.
   - Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm tiên tiến về giáo dục THCS, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của các trường học; phối hợp với thi đua hướng dẫn, chỉ đạo phong trào thi đua của ngành, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục trên địa bàn thành phố.
  - Phụ trách thủ tục hành chính: thẩm định hồ sơ học sinh chuyển trường và tiếp nhận học sinh người nước ngoài ở cấp THCS; hồ sơ cho phép hoạt động các trường THCS. 
   - Quản trị phần mềm VnEdu cấp THCS, Trường học kết nối.
  - Thực hiện những nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công theo quy định của pháp luật.
Bà Lê Thị Thu Hằng Chức danh: Chuyên viên
Phụ trách Kế hoạch - Tổng hợp
   Điện thoại: 064. 38515184;
   Email: hangle_pgd@yahoo.com
   Nhiệm vụ:
   - Dự thảo quyết định, chỉ thị, xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển giáo dục 05 năm, hàng năm trên địa bàn trình UBND Thành phố quyết định; Tổ chức và kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt.
    - Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
    - Giúp lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo giao kế hoạch phát triển trường, lớp hàng năm cho các trường học. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch phát triển của các trường học.
    - Cập nhật, thống kê - tổng hợp số liệu toàn ngành phục vụ cho công tác điều hành, quản lý giáo dục; Phụ trách công tác giáo dục dân tộc.
   - Hướng dẫn kiểm tra, thanh tra và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn; xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục.
   - Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND Thành phố Vũng Tàu và Sở Giáo dục và Đào tạo.
   - Tham mưu giúp lãnh đạo: Hồ sơ, thủ tục cấp phát Bằng tốt nghiệp THCS.
   - Quản trị phần mềm xét tốt nghiệp THCS, phần mềm Thống kê giáo dục (EMIS) và quản trị trang thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
   - Thực hiện những nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công theo quy định của pháp luật.
 Ông Hoàng Văn Đông Chức danh: Chuyên viên
Phụ trách Công tác GD Thường xuyên và Đoàn - Đội
   Điện thoại: 064.38515184;
   Email: dong_pgd@yahoo.com
   Nhiệm vụ:
   - Tham mưu cho lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo trình UBND Thành phố các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách pháp luật, các quy định của UBND Tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác đội và hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục kỹ năng sống và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
   - Phối hợp với các ngành chức năng xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, công tác Đội và các hoạt động ngoài giờ lên lớp (văn nghệ, thể dục – thể thao, hoạt động chủ điểm, giáo dục môi trường, an toàn giao thông, ...) của các trường học; Kiểm tra, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo định kỳ, đột xuất cho Sở Giáo dục, UBND Thành phố theo quy định.
   - Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch và nội dung của công tác Đội và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của các trường trên địa bàn theo quy định.
   - Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên Tổng phụ trách Đội.
   - Phối hợp với các ngành chức năng xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và kiểm tra việc thực hiện công tác y tế học đường, vệ sinh và sức khỏe, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, An toàn giao thông. Phụ trách công tác giáo dục học sinh khuyết tật.
   - Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm tiên tiến về công tác đội, tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của các trường học; phối hợp với thi đua hướng dẫn, chỉ đạo phong trào thi đua, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về về công tác đội và hoạt động ngoài giờ lên lớp trên địa bàn thành phố.
  - Tham mưu cho lãnh đạo: thẩm định hồ sơ cấp phép các cơ sở dạy Giáo dục kỹ năng sống. 
  - Thực hiện những nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công theo quy định của pháp luật.
  Chức danh: Chuyên viên
Phụ trách Công tác CSVC và thiết bị trường học

 
    Điện thoại: 064. 3859538                  
    Email:
    Nhiệm vụ:

    - Dự thảo và trình UBND Thành phố về quy hoạch mạng lưới các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn Thành phố.
    - Dự thảo quyết định, chỉ thị, kế hoạch 5 năm, hàng năm về đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất trường lớp trên địa bàn trình UBND thành phố quyết định và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
    - Hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý tài sản công, phòng chống cháy nổ, thiên tai tại các trường công lập thuộc phạm vi quản lý của Thành phố.
    - Xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị, sửa chữa cơ sở vật chất hàng năm; Phối hợp với ngành chức năng trình UBND Thành phố quyết định; Tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.
    - Tổ chức chỉ đạo hoạt động, thanh tra, kiểm tra và bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện, sách thiết bị trường học.
    - Phụ trách công tác xã hội học tập.
    - Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo định kỳ, đột xuất;
    - Quản trị phần mềm thiết bị giáo dục.
    - Thực hiện những nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công theo quy định của pháp luật.
Bà Nguyễn Thị Văn Chức danh: Chuyên viên
Phụ trách Công tác Tổ chức cán bộ
    Điện thoại: 064. 3533590              
    Email: vanpgd66@yahoo.com.vn
    Nhiệm vụ:
    - Dự thảo quy hoạch, kế hoạch đội ngũ 5 năm, hàng năm theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ Tỉnh trình UBND Thành phố quyết định
   - Hướng dẫn các trường công lập thuộc phạm vi quản lý của Thành phố xây dựng kế hoạch biên chế; tổng hợp biên chế và thẩm định đề án vị trí việc làm của các trường công lập, trình cấp có thẩm quyền quyết định.
    - Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, tài chính và việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại các cơ sở giáo dục theo phân cấp và quy định của pháp luật;
    - Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các ngành học, cấp học trong phạm vi quản lý của UBND Thành phố sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
    - Tham mưu cho lãnh đạo: Quản lý biên chế, nhu cầu tuyển dụng viên chức trường học; Công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và ủy quyền của UBND thành phố Vũng Tàu. Tổng hợp hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường học.
    - Giúp lãnh đạo cơ quan dự thảo và trình UBND thành phố các quyết định thành lập thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các cơ sở giáo dục công lập, gồm: trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động, giải thể các trường, các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc quyền quản lý của UBND thành phố theo quy định của pháp luật.
   - Thống kê - tổng hợp, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất
   - Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành.
   - Quản trị phần mềm Quản lý nhân sự (PMIS).
   - Thực hiện những nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công theo quy định của pháp luật.
  Chức danh: Chuyên viên
Phụ trách Thanh tra, kiểm tra
     Điện thoại: 064. 3533590             
   Email: huongchiminh2@gmail.com
   Nhiệm vụ:
   - Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuộc lĩnh vực giáo dục trên địa bàn theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của UBND thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh.
  - Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác Giáo dục pháp luật cho các trường học; Phụ trách công tác bảo vệ nội bộ.
  - Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền việc thực hiện chính sách, pháp luật, kế hoạch, chương trình, đề án và các quy định của cấp có thẩm quyền trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố;
    - Giúp lãnh đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân về lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật.
    - Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND Thành phố Vũng Tàu và Sở Giáo dục và Đào tạo.
    - Thực hiện những nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công theo quy định của pháp luật.

 
  Bà Phạm Thị Mỵ Chức danh: Phụ trách Kế toán
   Điện thoại: 064. 3822483            
   Email: ptmy67@yahoo.com.vn
   Nhiệm vụ:
   - Quản lý nguồn kinh phí quản lý Nhà nước, kế toán vật tư-tài sản cơ quan.
   - Quản lý quỹ công đoàn cơ sở; các nguồn kinh phí thu chi hộ.
   - Kế toán tổng hợp.
  - Phối hợp với bộ phận cơ sở vật chất thanh tra – kiểm tra việc bảo quản, sử dụng cơ sở vật chất của các trường học;
  - Phối hợp với Phòng tài chính và các Phòng chức năng của Thành phố thanh tra, kiểm tra việc chi, thu, thanh, quyết toán tài chính của các trường theo quy định.
  - Thực hiện những nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công theo quy định của pháp luật;
   
Bà Hồ Thị Hạnh Chức danh: Kế toán 
   Điện thoại: 064. 3822483            
   Email: tulap06vt@yahoo.com
   Nhiệm vụ:
   - Quản lý nguồn kinh phí đặc thù về sự nghiệp Giáo dục MN, TH, THCS: Lập dự toán và thanh toán kinh phí phục vụ cho các hoạt động của các cấp học.
   - Quản lý nguồn kinh phí chương trình mục tiêu phổ cập giáo dục: Lập dự toán và thanh toán kinh phí chi cho hoạt động phổ cập giáo dục các cấp học.
    - Quản lý nguồn kinh phí Công đoàn Giáo dục thành phố Vũng Tàu.
    - Thẩm định hồ sơ và thanh toán kinh phí hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh các cấp học theo quy định.
    - Phối hợp với Phòng tài chính và các Phòng chức năng của Thành phố thanh tra, kiểm tra việc chi, thu, thanh, quyết toán tài chính của các trường theo quy định của pháp luật.
     - Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo định kỳ, đột xuất.
    - Thực hiện những nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công theo quy định của pháp luật;

 
Bà Lê Thị Hồng Mận Chức danh: Cán sự Văn thư kiêm Thủ quỹ, Thủ kho
  Điện thoại: 064. 3532600             
  Email: manpgdvt@yahoo.com.vn
  Nhiệm vụ:
  - Tổ chức tiếp nhận, xử lý công văn đi, đến; tổ chức lưu trữ, khai thác, bảo quản công văn, hồ sơ, tài liệu; quản lý con dấu theo quy định của pháp luật.
  - Quản lý kho, quỹ theo quy định của pháp luật; sắp xếp phương tiện, nơi làm việc và thực hiện công tác hành chính, quản trị phục vụ công việc điều hành cơ quan của lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo.
  - Giúp lãnh đạo xây dựng và theo dõi việc thực hiện lịch công tác tuần, tháng, năm; việc thực hiện nội quy cơ quan.
  - Tổ chức việc tiếp khách, hướng dẫn khách khi đến liên hệ công tác tại cơ quan. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công theo quy định.
  - Phụ trách phần mềm Văn phòng điện tự Eoffice.

 

  Tác giả bài viết: Admin
Từ khóa:

danh sách

Đánh giá bài viết
 

Phòng THPT Sở GD&ĐT BRVT

Phòng KTKĐCL Sở GD&ĐT BRVT

Thăm dò ý kiến

Bạn có hay ghé thăm cổng thông tin điện tử của PGD Vũng Tàu Không?

Mỗi ngày 1 lần.

Một tuần 1 lần.

Một tháng 1 lần.

Thỉnh thoảng.

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 17
  • Hôm nay: 1072
  • Tháng hiện tại: 26245
  • Tổng lượt truy cập: 2024233

Liên kết website

Website trực thuộc PGD Vũng Tàu

TẬP SAN