Nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý cơ sở vật chất tại các trường học