Thư mời họp HĐ chấm Sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở năm học 2017 - 2018 (kèm Quyết định)