Thư mời họp về dự thảo phương án phân tuyến tuyển sinh năm học 2017 - 2018