Hướng dẫn rà soát danh sách trẻ chuẩn bị tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2016 - 2017