báo cáo tình hình sử dụng các dụng cụ phục vụ công tác giáo dục thể chất trong trường học