Yêu cầu báo cáo số liệu thực hiện kế hoạch phát triển năm học 2017 - 2018