Báo cáo tình hình thực hiện công tác KĐCL và trường chuẩn QG học kỳ I năm học 2017 - 2018