Triển khai hướng dẫn thực hiện công tác tài chính năm học 2017 - 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo