Xin ý kiến của phụ huynh học sinh về dự thảo ban hành các quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu, chi khác ngoài học phí