Kế hoạch tổ chức Hội nghị lấy phiếu giới thiệu, phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm CBQL các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm học 2017 - 2018