Lập DS và hồ sơ đề nghị bổ nhiệm và xếp lương theo TT số 05/20 17/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ